کارگاه تخصصی ترجمه در دانشگاه ( بایگانی )

دوشنبه 3 آبان 1395

photo_k.t


این کارگاه در روز یکشنبه 16 آبان ماه 1395 در محل مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می شود.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium
بازگشت به بایگانی اخبار  

آخرین اخبار