معرفی و نقد دو کتاب چین و کتاب چین چگونه سرمایه داری شد ( بایگانی )

دوشنبه 1 آذر 1395


book.chin
 


جلسه معرفی  و نقد دو کتاب هفته :


کتاب چین  و


کتاب چین چگونه سرمایه داری شد


از سلسله جلسات نگذاریم چراغِ کتاب کشته شود.


با حضور دکتر محسن خلیلی


استاد گروه آموزشی علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد


شنبه 296 آذر ماه 95 ساعت 12 - کلاس 114 دانشكده علوم اداري و اقتصادي


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium


بازگشت به بایگانی اخبار  

آخرین اخبار