برنامه های دانشگاه فردوسی مشهد برای هفته قرآن و دانشگاه ( بایگانی )

چهارشنبه 19 آبان 1395


Quran..


برنامه های هفته قرآن و دانشگاه با تلاش
کانون قرآن و عترت دانشجویان دانشگاه
فردوسی مشهد از تاریخ 18 الی 24 آبان ماه 1395 در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می شود.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium
بازگشت به بایگانی اخبار  

آخرین اخبار