نشست صمیمانه با دانشجویان بین المللی دانشگاه فردوسی مشهد ( بایگانی )

شنبه 29 آبان 1395


um.kh.9


نشست صمیمانه با دانشجویان بین المللی  دانشگاه فردوسی مشهد با محوریت سازگاری در
ایران، انتقال دانش و تجربیات در روز پنجشنبه 4 آذر ماه 1395 در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می گردد.


دانشجویان بین المللی می توانند جهت ثبت نام و
اطلاعات بیشتر تا اول آذر ماه 95 در ساعات
اداری به مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد (پشت خوابگاه پردیس یک،جنب
دانشکده ادبیات) مراجعه نمایند.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium
بازگشت به بایگانی اخبار  

آخرین اخبار