معرفی دو کتابِ حکمت مردان صحرا و پیچیدگی سیاست در ایران ( بایگانی )

سه‌شنبه 9 آذر 1395


book.9


نگذاریم چراغِ کتاب کشته شود



معرفی دو کتابِ هفته


کتاب : حکمت مردان صحرا و


کتاب پیچیدگی سیاست در ایران


با حضور دکتر محسن خلیلی



استاد
گروه آموزشی علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد


‌‌شنبه 13 اذر ماه 95


کلاس 114


ساعت 12


.



کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium




بازگشت به بایگانی اخبار  

آخرین اخبار