فراخوان همکاری با حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد ( بایگانی )

شنبه 11 دي 1395


به اطلاع
کلیه دانشجویان مقطع دکتری می رساند، حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه فردوسی
مشهد نیاز به همکاری یک نفر دانشجوی دکتری به صورت کار دانشجویی با شرایط زیر را دارد:


1- دانشجویان دکتری که آزمون جامع خود را گذرانده اند


2- مسلط به مکالمه و مکاتبه به زبان انگلیسی


3- ترجیحا دانشجویان سال دوم و سوم دوره دکتری


داوطلبان
محترم می توانند تقاضای خود را همراه با مشخصات خود شامل نام و نام خانوادگی، شماره
دانشجویی، سال ورود به دوره دکتری، دانشکده، رشته تحصیلی و شماره تماس از طریق پست
الکترونیکی روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد به نشانی


pr@um.ac.ir


ارسال نمایند.


روابط
عمومی دانشگاه فردسی مشهد


.


.


 


کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium
بازگشت به بایگانی اخبار  

آخرین اخبار