معرفی دو کتابِ چه کسی از طرف اسلام سخن می گوید و کتاب بازی انتخابات ریاست جمهوری در ایران ( بایگانی )

دوشنبه 22 آذر 1395


30705


سلسله جلسات : نگذاریم چراغِ کتاب کشته شود.معرفی دو کتابِ هفته


کتاب چه کسی از طرف اسلام سخن می گوید


کتاب بازی انتخابات ریاست جمهوری در ایران


با حضور دکتر محسن خلیلی


استاد گروه آموزشی علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد


‌‌یکشنبه 28/9/1395


کلاس 114


ساعت 12
بازگشت به بایگانی اخبار  

آخرین اخبار