معرفی دو کتابِ افسوس برای نرگس های افغانستان و اندر حماقت حکمت ( بایگانی )

دوشنبه 15 آذر 1395book.1.9


 سلسله
جلسات نگذاریم چراغِ کتاب کشته شود


معرفی
دو کتابِ هفته


کتاب :
افسوس برای نرگس های افغانستان


کتاب اندر
حماقت حکمت


با
حضور دکتر محسن خلیلی


استاد گروه آموزشی علوم
سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد


‌‌شنبه
20 آذر ماه 95


کلاس
114


ساعت
12


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium
بازگشت به بایگانی اخبار  

آخرین اخبار