سخنرانی نگاه فلسفی به آب وتحليلی بر ريشه های بروز بحران آن در ايران ( بایگانی )

سه‌شنبه 9 آذر 1395


f.ab.
اين سخنراني به همت هسته
فلسفه علم، در روز دو شنبه 15 آذر ماه 1395 ساعت 12الي 13در آمفي تاتر دانشكده
علوم دانشگاه فردوسي مشهد برگزار مي شود.


. کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium
بازگشت به بایگانی اخبار  

آخرین اخبار