سخنرانی نگاه فلسفی به آب با عنوان تحليلی بر ريشه های بروز بحران آن در ايران ( بایگانی )

شنبه 13 آذر 1395


سخنران دكتر امين عليزاده استاد دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد


زمان: دوشنبه 15 آذرماه 1395 - ساعت 12 الي 13 ظهر


مكان: آمفي تئاتر دانشكده علوم - دانشگاه فردوسي مشهد


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium
بازگشت به بایگانی اخبار  

آخرین اخبار