معرفی کتاب ( بایگانی )

يكشنبه 5 دي 1395

نگذاریم چراغِ کتاب کشته شود.
معرفی دو کتابِ هفته توسط


دکتر محسن خلیلی
جهان پسا امریکای
آینده قدرت
‌‌شنبه 11/10/1395


کلاس 114


ساعت 12
دریافت متن اصلی خبر

بازگشت به بایگانی اخبار  

آخرین اخبار