معرفی دو کتاب هفته ( بایگانی )

چهارشنبه 15 دي 1395


b.10


نگذاریم چراغِ کتاب کشته شود.معرفی دو کتابِ هفته توسط دکتر محسن خلیلی


عضو هیئت علمی دانشکده علوم اداری و اقتصادی


‌‌شنبه 18 دی ماه 95


کلاس 114 – دانشکده علوم اداری و اقتصادی


ساعت 12
بازگشت به بایگانی اخبار  

آخرین اخبار