معرفی دوکتاب هفته ( بایگانی )

چهارشنبه 22 دي 1395


book.10


نگذاریم چراغِ کتاب کشته شود.معرفی دو کتابِ هفته


دکتر محسن خلیلی‌‌شنبه 25 دی ماه 1395


کلاس 208 دانشکده علوم اداری و اقتصاد


دانشگاه فردوسی مشهد


ساعت 12


.


.


 


کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium
بازگشت به بایگانی اخبار  

آخرین اخبار