معرفی کتاب هفته در دانشکده علوم اداری و اقتصاد ( بایگانی )

پنجشنبه 28 بهمن 1395


book.puya


نگذاریم چراغِ کتاب کشته شود.معرفی کتابِ هفته


کتاب پویایی دموکراسی سازی 


دکتر محسن خلیلی


عضو هیئت علمی دانشکده علوم اداری و اقتصاد


 ‌‌شنبه  30 بهمن ماه 95


کلاس 208


ساعت 12


بازگشت به بایگانی اخبار  

آخرین اخبار