معرفی کتابِ هفته ( بایگانی )

چهارشنبه 20 بهمن 1395


siyasat


نگذاریم چراغِ کتاب کشته شود.


معرفی کتابِ هفته توسط دکتر محسن خلیلی


عضو هیئت علمی دانشکده علوم اداری و اقتصادی


.


کتاب سیاست چیست؟


‌‌شنبه 23 بهمن ماه 95


کلاس 208


ساعت 12


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium
بازگشت به بایگانی اخبار  

آخرین اخبار