معرفی دو کتاب هفته ( بایگانی )

دوشنبه 11 بهمن 1395


b.11.5


نگذاریم چراغِ
کتاب کشته شود.


معرفی دو
کتابِ هفته توسط دکتر محسن خلیلی


عضو هیئت علمی
دانشکده علوم اداری و اقتصادی


.


روش شناسی
مظالعات انقلاب و


کتاب جنون در
تاریخ سازان جهان


‌‌شنبه 16
بهمن ماه 95


کلاس 208


ساعت 12
بازگشت به بایگانی اخبار  

آخرین اخبار