معرفی دو کتاب هفته ( بایگانی )

يكشنبه 26 دي 1395


book.11.1


نگذاریم چراغِ کتاب کشته شود.معرفی دو کتابِ هفته توسط دکتر محسن خلیلی


عضو هیئت علمی دانشکده علوم اداری و اقتصادی


.


کتاب مردم در سیاست ایران و


کتاب جمعه مدنی و دموکراسی در خاورمیانه‌‌شنبه 2 بهمن ماه 95


کلاس 208


ساعت 12


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium
بازگشت به بایگانی اخبار  

آخرین اخبار