معرفی دو کتب هفته ( بایگانی )

يكشنبه 3 بهمن 1395


b.11.1


نگذاریم چراغِ
کتاب کشته شود.


معرفی دو
کتابِ هفته توسط دکتر محسن خلیلی


عضو هیئت علمی
دانشکده علوم اداری و اقتصادی


.


کتاب شهروندی
و


کتاب سیاست


‌‌شنبه 9 بهمن
ماه 95


کلاس 208


ساعت 12


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium
بازگشت به بایگانی اخبار  

آخرین اخبار