جشنواره علمی فرهنگی آب و زندگی در دانشگاه فردوسی مشهد ( بایگانی )

سه‌شنبه 3 اسفند 1395


ab.asli


نخستین
جشنواره ملی علمی - فرهنگی آب و زندگی" به همت انجمن علمی گروه علوم و مهندسی
آب دانشگاه فردوسی مشهد
زیر نظر اتاق فکر استان خراسان رضوی طی یک هفته
از تاریخ 10 اسفند ماه الی 16 اسفند
ماه
برگزار می شود.


این جشنواره به صورت سلسله برنامه ها و با حضور مسئولین
کشوری و استانی و نیز هنرمندان بنام کشور به شرح ذیل
برگزار می
شود:


مراسم افتتاحیه : سه شنبه 10 اسفند 95 از ساعت 16:00 الی
21:00


نشست تدبیر تامین آب استان خراسان رضوی: چهارشنبه 11 اسفند
95 از ساعت 10:00 الی 12:00


همایش آب،
فرهنگ و رسانه: شنبه 14 اسفند 95 از ساعت 16:00 الی 21:00


همایش فرزندان امروز،
ناجیان فردا: یکشنبه 15 اسفند 95 از ساعت 10:00 الی 12:00


مراسم اختتامیه:
دوشنبه 16 اسفند 95 از ساعت 16:00 الی 21:00


سایت جشنواره
علمی فرهنگی آب و زندگی:


http://www.nfwater.ir/


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium
بازگشت به بایگانی اخبار  

آخرین اخبار