اعطاي وام وديعه مسكن به دانشجويان مشمول جايزه هاي تحصيلي سال 96-1395 ( بایگانی )

شنبه 4 دي 1395


دانشجويان
مشمول جايزه­
هاي تحصيلي سال 96-1395 مي­ توانند از تاريخ 20 آذر 95 تا 5 دی 95
با مراجعه به پايگاه اطلاعاتي بنياد ملّي
نخبگان، درخواست­
هاي خود را براي بهره مندي از وام وديعة مسكن در سامانه ثريا
بارگذاري كنند
.


به گزارش پايگاه
اطلاع رساني بنياد ملي نخبگان: دانشجويان مشمول جايزه ­هاي تحصيلي سال 96-1395 مي­
توانند
با مراجعه به پايگاه اطلاعاتي بنياد ملّي نخبگان به نشانی
http://soraya.bmn.ir
درخواست­
هاي خود را براي بهره مندي از وام وديعه مسكن، در سامانه
بارگذاري كنند تا پس از بررسي، در صورت تأييد و بر اساس سهميه اختصاص داده شده به
دانشگاه، از اين جايزه بهره مند شوند
.


مهم ترين نكات
مربوط به وام وديعه مسكن به شرح زير است (متقاضيان براي اطلاع بيشتر مي توانند به راهنماي
اعطاي جايزه هاي تحصيلي به دانشجويان صاحب استعداد برتر در سال تحصيلي 96-1395
(راجا) در وبگاه بنياد ملّي نخبگان يا بنيادهاي نخبگان استاني مراجعه كنند


وام وديعه اجاره
مسكن


1- اين وام به صورت قرض الحسنه از طريق صندوق هاي رفاه دانشجوييِ
وزارت علوم ، تحقيقات و فنّاوري و  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي يا
ساير نهادهاي ماليِ مورد تأييد بنياد ملّي نخبگان و صرفا به دانشجويان متأهل و
منوط به ارائه مدارك مربوط به اجاره مسكن
، اعطا مي شود
.


2- دانشجو بايد
متأهل باشد و لازم است درخواست بهره مندي از وام را به همراه تصوير صفحات شناسنامة
خود و همسرش در سامانه درج كند.


3- اين وام
صرفاً براي اجاره منزل در شهر محل تحصيل دانشجو پرداخت مي شود
.

دریافت متن اصلی خبر

بازگشت به بایگانی اخبار  

آخرین اخبار