معرفی دو کتابِ هفته ( بایگانی )

چهارشنبه 4 اسفند 1395


b.12.7


نگذاریم چراغِ
کتاب کشته شود.


معرفی دو
کتابِ هفته توسط دکتر محسن خلیلی


عضو هیئت علمی
دانشکده علوم اداری و اقتصادی


.


کتاب تاریخ
ملل و کتاب مغلطه


‌‌شنبه 7
اسفند 95


کلاس 114


ساعت 12


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium
بازگشت به بایگانی اخبار  

آخرین اخبار