معرفی دو کتاب هفته ( بایگانی )

يكشنبه 8 اسفند 1395


b.12.8


نگذاریم چراغِ کتاب کشته شود.


معرفی دو کتابِ هفته توسط دکتر محسن
خلیلی


عضو هیئت علمی دانشکده علوم اداری و
اقتصادی


.


کتاب جامعه شناسی سیاسی کلان و


کتاب مدیرانه های ایرانی


‌‌شنبه 14 اسفند ماه 95


کلاس 208


ساعت 12


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium


بازگشت به بایگانی اخبار  

آخرین اخبار