نشست هفتگي خوانش كتاب ( بایگانی )

يكشنبه 15 اسفند 1395


b.farhang


نگذاریم چراغِ کتاب کشته شود.


معرفی کتابِ در اسارت فرهنگ


توسط دکتر محسن خلیلی


عضو هیئت علمی دانشکده علوم اداری و
اقتصادی


.


‌‌شنبه 21 اسفند 95


کلاس 114


ساعت 12


 .


کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium
بازگشت به بایگانی اخبار  

آخرین اخبار