کارگاه غربالگری مجازی به مناسبت هفته پزوهش در دانشکده کشاورزی برگزار می شود ( بایگانی )

دوشنبه 1 آذر 1395


daching.9


به مناسبت هفته پژوهش کارگاه داکینگ و غربالگری مجازی در روز 18 آذر ماه 1395 در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد برگزرار می شود.


.


 


کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium


بازگشت به بایگانی اخبار  

آخرین اخبار