برنامه مركز تحقيقات زمين لرزه شناسي دانشگاه فردوسی مشهد در هفته پژوهش و فناوری ( بایگانی )

دوشنبه 15 آذر 1395


برنامه مركز تحقيقات زمين لرزه
شناسي دانشگاه فردوسی مشهد در هفته پژوهش و فناوری به شرح زیر اعلام شد:


بازديد
از آزمايشگاه زلزله شناسي و آشنايي با مركز هر روز ساعت 10 الي 12 و با هماهنگي قبلي


پخش فيلم زمين لرزه هاي مهم
دنيا و بحث و تبادل نظر بر روي آنها هر
روز ساعت 11 الي 12


ارائه سخنراني تخصصي 24 آذر
ماه ساعت 9 الي 12
.


کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsiumدریافت متن اصلی خبر

بازگشت به بایگانی اخبار  

آخرین اخبار