کارگاه تخصصی ورزش و تجارت در دانشکده علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می شود ( بایگانی )

شنبه 6 آذر 1395


Patrizia-Zagnolijpg_1


کارگاه
تخصصی ورزش و تجارت به مناسبت هفته پژوهش در دانشکده علوم ورزشی دانشگاه فردوسی
مشهد برگزار می شود


سخنران
: پاتریزیا زاگنولی عضو هیات علمی دانشگاه فلورانس ایتالیا


یکشنبه : 7 آذر ماه 1395


دانشکده
علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد
.


کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium


بازگشت به بایگانی اخبار  

آخرین اخبار