معرفی کتابِ هفته ( بایگانی )

چهارشنبه 16 فروردين 1396


b.jahan


نگذاریم چراغِ
کتاب کشته شود.


معرفی کتابِ
هفته توسط دکتر محسن خلیلی


عضو هیئت علمی
دانشکده علوم اداری و اقتصادی


.


کتاب جهان
لغزنده است


‌‌شنبه 19 فروردین
96


کلاس 209


ساعت 12


.


.


کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium
بازگشت به بایگانی اخبار  

آخرین اخبار