همايش شهر هوشمند و اينترنت اشياء در دانشگاه فردوسی مشهد ( بایگانی )

دوشنبه 2 اسفند 1395


internet


همايش شهر هوشمند و اينترنت اشياء درتاريخ 21 فروردين 96 در دانشكده مهندسي دانشگاه
فردوسی مشهد برگزار مي شود.


مهمترين محورهاي همايش شامل موارد
زير مي باشد:


زيرساخت‌هاي ارتباطي شهرهاي هوشمند 


کاربردهاي ICT و سرويس‌هاي شهر هوشمند


اينترنت اشياء درشهرهاي هوشمند 


استانداردها و نقشه راه توسعه شهرهاي هوشمند


بومي سازي سرويس هاي شهرهاي هوشمند


مديريت ترافيک و حمل و نقل هوشمند


مديريت انرژي و هوشمند سازي شبکه‌هاي برق


سلامت و محيط زيست هوشمند 


ساير موارد مرتبط با شهرهاي هوشمند و اينترنت اشياء نيز
مورد بررسي و ارزيابي قرار خواهند گرفت.


سایت همایش :


sciot2017.um.ac.irبازگشت به بایگانی اخبار  

آخرین اخبار