سخنرانی علمی با عنوان قارچها ، داروخانه های سیار و تولیدکنندگان غذا از ضایعات کشاورزی ( بایگانی )

چهارشنبه 30 فروردين 1396


SAYAR


هفتمین
سخنرانی از مجموعه سخنرانی های تخصصی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد با هدف
اسقرار و ترویج نظامهای کشاورزی علمی و استراتژیک با عنوان قارچها ، داروخانه های
سیار و تولیدکنندگان غذا از ضایعات کشاورزی توسط دکتر محمد فارسی عضو هیئت علمی
دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در روز دوشنبه 4 اردیبهشت ماه 96 در سالن
ویدئو کنفرانس دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می شود.


.


.


 


کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium
بازگشت به بایگانی اخبار  

آخرین اخبار