سومين دوره اعزام كاروان به عتبات عاليات ( بایگانی )

شنبه 19 فروردين 1396


سومين دوره اعزام كاروان به
عتبات عاليات با هماهنگی بسيج كاركنان پايگاه شهيد مطهری دانشگاه فردوسی
مشهد برای همكاران دانشگاهي و خانواده هاي محترم ايشان در
نظر گرفته شده است.


دانشگاهیان محترم برای ثبت نام
تا
تاريخ 22 فروردين ماه 1396 ميتوانند 
به شماره تلفن
09151187802 آقای کاظمی دفتر بسيج كاركنان پايگاه شهيد مطهری
دانشگاه فردوسی مشهد تماس و ثبت نام کنند


بسيج كاركنان پايگاه شهيد مطهری
دانشگاه فردوسی مشهد
بازگشت به بایگانی اخبار  

آخرین اخبار