سومین جشنواره فرهنگ ملل دانشجویان غیرایرانی دانشگاه فردوسی مشهد ( بایگانی )

دوشنبه 25 بهمن 1395


melall.3


به منظور تحقق
اهداف بلند مشهد ۲۰۱۷، اداره دانشجویان بین المللی دانشگاه فردوسی مشهد با همکاری
معاونت دانشجویی دانشگاه، سومین جشنواره فرهنگ ملل دانشجویان غیرایرانی دانشگاه
فردوسی مشهد را در تاریخ ۲۸ و ۲۹ و ۳۰ فروردین ۱۳۹۶ برگزار می نماید.


این جشنواره در چهار
بخش اصلی زیر به مدت سه روز با حضور دانشجویان بین المللی از ۲۱ کشور جهان در دانشگاه
فردوسی مشهد برگزار می شود.


کنفرانس پژوهشی بین
المللی


کارگاه و جشنواره
غذا


نمایشگاه ملل


مسابقات


سایت سومین
جشنواره فرهنگ ملل دانشجویان غیرایرانی دانشگاه فردوسی مشهد


http://icfum.com/fa


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

بازگشت به بایگانی اخبار  

آخرین اخبار