مسابقۀ کتابخوانی همزمان با برگزاری جشنوارۀ آموزش در دانشگاه فردوسی مشهد ( بایگانی )

شنبه 9 ارديبهشت 1396


photo_book


دانشکده الهیات همزمان با برگزاری جشنوارۀ
آموزش و به منظور دعوت و تشویق طالبان دانش و دانایی به مطالعۀ کتاب، مسابقۀ کتابخوانی
برگزار می کند.


نام
کتاب: از کتاب رهایی نداریم


زمان
ثبت نام و تهیۀ کتاب: 9 تا 13 اردیبهشت


محل تهیۀ کتاب: غرفۀ دانشکده الهیات در نمایشگاه
جشنوارۀ آموزش واقع در درب شمالی پردیس دانشگاه


زمان برگزاری مسابقه: شنبه 23 اردیبهشت، ساعت
13


شیوۀ برگزاری مسابقه: به صورت کتبی و حضوری؛
سوالات به صورت 4 گزینه‌ای خواهد بود.


همۀ علاقمندان می توانند پس از خرید کتاب
(با تخیف ویژه) از غرفه و ثبت نام حضوری در مسابقه شرکت کنند و از این رو برای شرکت
در مسابقه هیچ محدودیتی وجود ندارد.


به برندگان جوایز علاوه بر لوح تقدیر جوایز
زیر تعلق می گیرد:


1 نفر اول: 300 هزار تومان


2 نفر دوم: 250 هزار تومان


3 نفر سوم: 200 هزار تومان


نفرات چهارم تا دهم 100هزار تومان


.


.


 


کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

بازگشت به بایگانی اخبار  

آخرین اخبار