مراسم يادمان مرحوم شادروان مسعود رفوگران ( بایگانی )

دوشنبه 11 ارديبهشت 1396


rofugaran


به مناسبت گراميداشت
 هفته آموزش، مراسم يادمان مرحوم مغفور شادروان مسعود رفوگران با حضور اعضاي هيأت
علمي ، دانشجويان و كاركنان دانشكده علوم رياضي دانشگاه فردوسي مشهد درساعت12 روز
دوشنبه11 ارديبهشت ماه 1396 در سالن دكتر بزرگ نيا دانشگاه فردوسي مشهد برگزار مي
شود
.
بازگشت به بایگانی اخبار  

آخرین اخبار