معرفی دو کتاب هفته در دانشکده علوم اداری و اقتصادی ( بایگانی )

چهارشنبه 6 ارديبهشت 1396


bk.96.2


نگذاریم چراغِ کتاب کشته شود!


شناختِ دو کتابِ هفته / کتاب‌خوانیِ
هفتگییک) دموکراسی بدون دموکرات‌ها: سیاست
داخلی جمهوری وایمار


نوشته‌ی فردریک تُس


ترجمه‌ی مهدی تدیّنی، تهران: نشر ثالث،1395دو) فرستاده: سفر من در جهانی متلاطم،
از کابل به کاخ سفید


نوشته‌ی زلمای خلیل‌زاد


ترجمه‌ی مصطفی احمدی، تهران: نشر کوله‌پشتی،1395دکتر محسن
خلیلی‌‌شنبه 9 اردیبشهت ماه 96 ، کلاس 209،
ساعت 12


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium
بازگشت به بایگانی اخبار  

آخرین اخبار