معرفی کتاب : فیلسوفان هیتلر ( بایگانی )

سه‌شنبه 29 فروردين 1396


b.h.f


نگذاریم چراغِ کتاب کشته شود!


شناختِ کتابِ هفته / کتاب‌خوانیِ
هفتگیکتاب : فیلسوفان هیتلرنوشته‌ی ایوون شرات


ترجمه‌ی حسین کاظمی یزدی، تهران: نشر رایزن،1395دکتر محسن
خلیلی‌‌شنبه 2 اردیبهشت ماه 96، کلاس 209، ساعت 12


.


.


 


کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium


بازگشت به بایگانی اخبار  

آخرین اخبار