نشست معرفی کتاب هفته ( بایگانی )

دوشنبه 1 خرداد 1396


seda.


نگذاریم چراغِ کتاب کشته شود!


شناختِ کتابِ هفته / کتاب‌خوانیِ
هفتگیصدایی که شنیده نشد


نگرش‌های اجتماعی‌فرهنگی و توسعه‌ی
نامتوازن در ایران


گزارشی از یافته‌های طرح آینده‌نگرینوشته‌ی علی اسدی و مجید تهرانیان


تهران: نشر نی،1395دکتر محسن خلیلی‌‌شنبه 6 خرداد ماه 96 ، کلاس 209، ساعت
12


دانشکده علوم اداری و اقتصاد
دانشگاه فردوسی مشهدبازگشت به بایگانی اخبار  

آخرین اخبار