معرفی کتاب هفته ( بایگانی )

يكشنبه 21 خرداد 1396


b.eghtesad


نگذاریم چراغِ کتاب کشته شود!


شناختِ کتابِ هفته / کتاب‌خوانیِ
هفتگیچگونگی ‌رشد و فروپاشی ‌اقتصاد


یک داستان اقتصادینوشته‌ی پیتر شف و اندرو شفترجمه‌ی حمیدرضا ارباب


تهران: نشر نی،1394دکتر محسن خلیلی‌‌شنبه 27 27 خرداد ماه 96 ، کلاس 209،
ساعت 12


.


.


 


کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium
بازگشت به بایگانی اخبار  

آخرین اخبار