معرفی کتاب هفته ( بایگانی )

دوشنبه 29 خرداد 1396


نگذاریم چراغِ کتاب کشته شود!


شناختِ کتابِ هفته / کتاب‌خوانیِ هفتگیآتش و خاکستر


موفقیت و شکست در سیاستنوشته‌ی مایکل ایگناتیفترجمه‌ی فیروز سالاریان


تهران: نشر آگه،1395توسط: دکتر محسن خلیلی


عضو هیئت علمی دانشکده علوم اداری و اقتصاد‌‌شنبه 3 تیر ماه 96 ، کلاس 209، ساعت12


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

بازگشت به بایگانی اخبار  

آخرین اخبار