کارگاه آموزشی ویژه اعضای هیات علمی و دانشجویان دوره دکتری دانشگاه فردوسی مشهد ( بایگانی )

شنبه 10 تير 1396


malekiyat


کارگاه  آشنایی با مالکیت فکری (ثبت اختراع)


مدرس کارگاه : دکتر محمد رضا نصیری


عضو هیات علمی گروه اموزشی علوم دامی
دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد


زمان: سه شنبه 20 تیر ماه 1396 ساعت 10
الی 12


مکان : مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه
مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد


malekiyat.stu


کارگاه  آشنایی با مالکیت فکری (ثبت اختراع) . ویژه دانشجویان دوره دکتری


مدرس کارگاه : دکتر محمد رضا نصیری


عضو هیات علمی گروه اموزشی علوم دامی
دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد


زمان: چهارشنبه 21 تیر ماه 1396 ساعت 10
الی 12


مکان : مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه
مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد

.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium
بازگشت به بایگانی اخبار  

آخرین اخبار