برقراری بيمه عمر و حوادث تكميلی در دانشگاه فردوسی مشهد ( بایگانی )

پنجشنبه 15 تير 1396


دانشگاه
فردوسی مشهد براي اولين بار “ بيمه عمر و حوداث تكميلي “ را به عنوان هديه اي ماندگار به كليه شاغلين
اعم از اعضاي محترم هيأت علمي و كاركنان زحمتكش دانشگاه تقديم مي نمايد. بيمه اي كه
علاوه بر پرداخت سرمايه در صورت فوت بيمه شده به بازماندگان، امكانات فوق العاده و
متنوع سرمايه گذاري را با هدف تأمين دوره بازنشستگي و تأمين درآمدهاي آيـنـده خـانـواده
از قبـيل هــزينـه هـاي تحصــيل فـرزنــدان، ازدواج، تهيــه مســكن، درمـــان، نقـدينگي
مورد نياز و ساير مقاصد مالي فرد در آينده را، فراهم مي سازد .


مزاياي اين
بيمه :


ارائه پوشش فوت به هر علت بدون محدويت سني.


ارائه پوشش فوت ناشي از حادثه تا 2 برابر سرمايه
فوت به هر علت.


پوشش تكميلي نقص عضو يا از كار افتادگي دائم و
(كلي و جزئي) ناشي از حادثه به ميزان سرمايه فوت.


پوشش تكميلي بيماري هاي خاص و پيوند اعضاء به
ميزان 25 درصد سرمايه فوت.


پوشش تكميلي سرطان به ميزان 50 درصد سرمايه فوت
به هر علت.


پرداخت سود ساليانه حاصل از سرمايه گذاري ،
16 درصد براي دو سال اول و 13 درصد براي دو سال دوم و 10 درصد براي مدت مازاد بر چهار
سال.


پرداخت سود حاصل از سرمايه گذاري به صورت مشاركت
در منافع علاوه بر نرخ سود علي الحساب.


پرداخت وام به بيمه گذار پس از پايان سال دوم
به ميزان 90 درصد ارزش باز خريد، بدون نياز به معرفي ضامن و يا دريافت وثايق ملكي.


امكان افزايش حق بيمه متناسب با توانايي پرداخت
بيمه گزار به صورت سالانه به منظور مقابله با تورم.


امكان تبديل بيمه نامه به بيمه مستمري (بازنشستگي)
در پايان مدت قرارداد.


امكان پرداخت كل مبلغ سرمايه گذاري به صورت يكجا
در پايان دوره به بيمه گزار.


معافيت از پرداخت حق بيمه تا پايان دوره قرارداد
و برخورداري از تمام مزاياي بيمه عمر در صورت از كارافتادگي دائم (كامل و جزئي) بيمه
گزار در اثر حادثه و يا بيماري .


جدول مقايسه اي بيمه عمر و حوادث ( مصوب دولت) با بيمه عمر و حوادث تكميلي دانشگاه در سال 96سرمايه قابل پرداخت بيمه عمر و حوادث در سال 96 در اثر


فوت به هر دليليسرمايه قابل پرداخت بيمه عمر و حوادث تكميلي در سال 96


فوت عاديسرمايه قابل پرداخت بيمه عمر و حوادث تكميلي در سال 96


فوت بر اثر حادثهمبلغ قابل پرداخت ماهيانه حق بيمه توسط پرسنل طي كسر از
حقوق


50 درصدمبلغ قابل پرداخت حق بيمه توسط دانشگاه


50 درصد55/000/000 355/000/000805/000/000250/000250/000مبلغ جدول بالا به ریال می باشد.


مهم : نحوه
عضويت : در سيستم سامانه (پورتال شخصي) براي كليه شاغلين محترم دانشگاه پيش فرض “تمايل
دارم“ طراحي شده است . در صورتيكه هر كدام از دانشگاهيان عزيز تمايلي به استفاده از
مزاياي اين بيمه ندارند مي توانند تا تاريخ 18 تیر ماه 1396 به پورتال شخصي – بيمه تكميلي مراجعه و علامت “ تمايل
دارم “ را لغو كنند .


ضمنأ در اين
طرح به شرط متقاضي بودن حداكثري شاغلين، شركت خدمات بيمه اسطوره ( بيمه ايران ) متعهد
شده است كه به پاس زحمات سي ساله بازنشستگان معزز دانشگاه اعم از هيأت علمي و كاركنان،
كليه اين عزيزان بتوانند به صورت رايگان از مزاياي بيمه عمر و حوادث تكميلي سال 96
دانشگاه، مشابه شاغلين برخوردار شوند.


ستاد
رفاهی دانشگاه فردوسی مشهد


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium
بازگشت به بایگانی اخبار  

آخرین اخبار