اولين سمينار كنترل و بهينه سازی ( بایگانی )

پنجشنبه 8 تير 1396behinehاین سمینار در روزهاي 19 و 20 مهرماه 1396 در دانشكده علوم رياضي دانشگاه
فردوسي مشهد برگزار می شود


محورهاي
سمينار:


كنترل رياضي


كنترل در پزشكي


كنترل فازي


كنترل تصادفي


كنترل پروژه


بهينه‌سازي خطي و غيرخطي


شبكه‌هاي عصبي


ثبت نام با ارسال مقاله: تا 5
مرداد
96


دبير سمينار دكتر عفتي


دبير علمي سمينار دكتر طارقيان و دكتر فراهي


دبير اجرائي سمينار دكتر گچ پزان


آدرس دبيرخانه: مشهد، پرديس
دانشگاه فردوسي مشهد ، دانشکده علوم رياضي، اتاق 104، دبيرخانه سمينار کنترل و
بهينه‌سازي


تلفن: 8806213-0513


سایت سمینار:


http://fsco.um.ac.ir/index.php


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

بازگشت به بایگانی اخبار  

آخرین اخبار