نشست معرفی کتاب در دانشکده علوم اداری و اقتصاد ( بایگانی )

دوشنبه 29 آبان 1396


jahan


نگذاریم چراغِ کتاب کشته شود!


شناختِ کتابِ هفته / کتاب‌خوانیِ
هفتگیچگونه جهان را تغییر دهیمنوشته‌ی جان پل فلینتوفبه‌پارسی‌گردانیِ مهرناز شیرازی عدل


تهران: نشر هنوز، 1393دکتر محسن خلیلیدانشکده‌ی‌علوم‌اداری‌واقتصادی‌دانشگاه‌فردوسی‌مشهد‌‌شنبه 4 آذر ماه 96، کلاس 114، ساعت
12


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsiumبازگشت به بایگانی اخبار  

آخرین اخبار