شناختِ کتابِ هفته - کتاب‌خوانی هفتگی ( بایگانی )

سه‌شنبه 18 مهر 1396


b.7.22
نگذاریم چراغِ کتاب کشته شود.


شناختِ کتابِ هفته / کتاب‌خوانیِ
هفتگیزندگی خصوصیِ مائوتسه‌تونگ


خاطرات پزشک مخصوص مائونوشته‌ی لی جی سوییترجمه‌ی محمدجواد امیدوارنیادکتر محسن خلیلی‌‌شنبه 22 مهر ماه 96 ، کلاس 114، ساعت
12


.


.


کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium


 

بازگشت به بایگانی اخبار  

آخرین اخبار