شناختِ کتابِ هفته / کتاب‌خوانیِ هفتگی ( بایگانی )

سه‌شنبه 14 آذر 1396


book.rsh


.
نگذاریم چراغِ کتاب کشته شود!


شناختِ کتابِ هفته / کتاب‌خوانیِ
هفتگیچگونه می‌توان روشنفکر شد


100 اصل ضروری برای
دگردیسی به فرهیخته‌ترین اندیشمنداننوشته‌ی نیک کولاکوفسکی


به‌پارسی‌گردانیِ بابک مظلومی


تهران: نشر هنوز، چاپ دوم، 1394دکتر محسن خلیلیدانشکده‌ی‌علوم‌اداری‌واقتصادی‌دانشگاه‌فردوسی‌مشهد‌‌شنبه 18/9/1396، کلاس 114، ساعت 12


.


.


کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium 

بازگشت به بایگانی اخبار  

آخرین اخبار