شناختِ کتابِ هفته - کتاب‌خوانی هفتگی ( بایگانی )

چهارشنبه 8 آذر 1396


56544757


.
نگذاریم چراغِ کتاب کشته شود!


شناختِ کتابِ هفته / کتاب‌خوانیِ
هفتگیچگونه در عصر دیجیتال عقب
نمانیمنوشته‌ی تام چتفیلدبه‌پارسی‌گردانیِ ندا شادنظر


تهران: نشر هنوز، چاپ سوم، 1393دکتر محسن خلیلیدانشکده‌ی‌علوم‌اداری‌واقتصادی‌دانشگاه‌فردوسی‌مشهد‌‌شنبه 11 آذر ماه 96 ، کلاس 114، ساعت
12


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium


 

بازگشت به بایگانی اخبار  

آخرین اخبار