طراحی و پیاده‌سازی مجدد زیرسامانه کارگزینی بازنشستگان دانشگاه فردوسی مشهد ( بایگانی )

دوشنبه 8 آبان 1396


زیرسامانه کارگزینی
بازنشستگان دانشگاه با توجه به بازخوردهای ذی‌نفعان، مجدداً تحلیل، طراحی و پیاده‌سازی
شد و در قالب سامانه‌های اداری و مالی از ابتدای آبان 1396 مستقر گردید. تحلیل و طراحی
این سامانه با همکاری مدیریت منابع انسانی و تحول سازمانی، مدیریت کارگزینی و مرکز
فاوا دانشگاه و پیاده‌ُسازی آن نیز توسط مرکز فاوا انجام شده است.


با استقرار این زیرسامانه
جدید و بهره‌برداری از امکانات آن، زیرسامانه قبلی نیز غیرفعال شد.


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium
بازگشت به بایگانی اخبار  

آخرین اخبار