انتصاب دكتر حمید اجتهادی به سمت معاون آموزشی و فرهنگی دانشکده علوم

ارسال شده در تاریخ :
انتصاب دكتر حمید اجتهادی به سمت معاون آموزشی و فرهنگی دانشکده علوم

دكتر محمد كافي، رئيس دانشگاه فردوسی مشهد، در حكمي دكتر حمید اجتهادی، استاد گروه آموزشی زیست شناسی دانشکده علوم را به مدت دو سال به سمت معاون آموزشی و فرهنگی دانشکده علوم منصوب كرد.

مدیریت و معاونت گروه آموزشی زیست شناسی دانشکده علوم، سرپرست فعالیت های رایانه ای دانشکده علوم، معاونت آموزشی و دانشجویی دانشکده علوم، رئیس موسسه آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی اسرار مشهد، نماینده انجمن زیست شناسی ایران در دانشگاه فردوسی مشهد، عضویت در انجمن های علمی زیست شناسی ایران IAVS ، عضویت در هیأت تحریریه 4 مجله علمی – پژوهشی و دبیری تخصصی مجله پژوهش های گیاهی از سوابق اجرایی دکتر اجتهادی می باشد.

دکتر کافی همچنین طي نامه اي از زحمات دكتر بهنام رحیمی، معاون پیشین دانشکده، تشكر و قدرداني كرد.

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار