ابقای دكتر مصطفی قلی زاده به عنوان مدیر گروه آموزشی شیمی

ارسال شده در تاریخ :
ابقای دكتر مصطفی قلی زاده به عنوان مدیر گروه آموزشی شیمی

دكتر محمد كافي، رئيس دانشگاه فردوسی مشهد، در حكمي دکتر مصطفی قلی زاده، استاد گروه آموزشی شیمی دانشکده علوم را به مدت دو سال دیگر، به عنوان مدير گروه آموزشی شیمی منصوب كرد.

وی در دانشگاه حکیم سبزواری به عنوان معاونت دانشکده علوم، معاونت دانشجویی و فرهنگی . معاونت پژوهشی و مدیر پژوهشی دانشگاه فعالیت داشته اند و در دانشگاه فردوسی مشهد نیز مسئولیت آموزش های عالی آزاد دانشکده علوم، مسئولیت ایمنی، بهداشت و سلامت دانشکده و دانشگاه، مسئولیت پیگیری شبکه شاعا در شمال شرق کشور و مدیریت گروه آموزشی شیمی در دوسال گذشته را بر عهده داشته اند.

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار