شناسایی ژن‌های جدید مرتبط با سندروم آسیت در دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :
شناسایی ژن‌های جدید مرتبط با سندروم آسیت در دانشگاه فردوسی مشهد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد، برای اولین بار در ایران و برای دومین بار در جهان، داده های توالی های کدکننده در طیور حساس و مقاوم به سندروم آسیت تحت مطالعات توالی یابی نسل آینده (NGS) در دانشگاه فردوسی مشهد به دست آمد.

دکتر محمدرضا نصیری، در توضیح این پروژه گفت: به کمک مطالعات توالی یابی نسل آینده در یک آزمایش می‌توان به میلیون‌ها داده بیولوژی دست پیدا کرد.

وی با اعلام اینکه در این پروژه تعداد بالغ بر 21 هزار ژن به صورت همزمان مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت، اظهار کرد: از بین آنها، تعداد 125 ژن، با تفاوت بیان معنی دار بین دو گروه پرندگان سالم و آسیتی شناسایی شدند.

استاد گروه آموزشی علوم دامی با اشاره به احتمال ارتباط این ژنها با بروز سندروم آسیت، یادآور شد: از بین ژنهای مذکور، تعداد 19 عدد جدید بودند که هیچ نوع جایگاه ژنی برای آنها در بانکهای اطلاعاتی وجود نداشته و 12 ایزوفرم و 16 TSS (نقطه شروع رونویسی) نیز شناسایی گردیدند.

این پروژه در قالب یک پایان نامه دکتری توسط کریم حسن پور، دانشجوی دکترای ژنتیک و اصلاح نژاد دام و به راهنمایی دکتر محمدرضا نصیری، استاد گروه آموزشی علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد و دکتر قاسم حسینی سالکده، عضو هیأت علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی کرج انجام گردید و در تاریخ 4 شهریور ماه 1394  دفاع گردید.

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار