تاكيد بر انجام فعاليت هاي فرهنگي-سياسي آگاهي بخش در دانشگاه براساس آئين نامه جديد كرسي هاي آزاد انديشي

ارسال شده در تاریخ :
تاكيد بر انجام فعاليت هاي فرهنگي-سياسي آگاهي بخش در دانشگاه براساس آئين نامه جديد كرسي هاي آزاد انديشي

معاون فرهنگي و اجتماعي دانشگاه فردوسی مشهد درخصوص برگزاري سخنراني هاي فرهنگي- سياسي در دانشگاه، تاكيد كرد كه اين برنامه ها به جز موارد استثناء بايد بر اساس آيين نامه كرسي هاي آزادانديشي برگزار گردد.

دكتر علی يوسفي با بيان اينكه مهمترين هدف انجام فعاليت هاي فرهنگي سياسي در دانشگاه ، رشد و تعميق آگاهي است افزرود لازمه رشد آگاهي اين است كه اولا اطلاعات ارائه شده مستدل، شفاف و قابل راستي آزمايي باشد، ثانيا ارائه مباحث با تبادل و تضارب آراء و رعايت منطق و اخلاق گفتگو همراه باشد. از سوي ديگر دانشگاه موظف است فضاي فرهنگي سياسي خود را به گونه اي مديريت نمايد كه در عين حفظ نشاط و سرزندگي سياسي از تبديل دانشگاه به يك باشگاه سياسي جلوگيري به عمل آيد.

وی افزود مناسب ترين قالب قانوني براي انجام فعاليت هاي آگاهي بخش فرهنگي در محيط دانشگاه، ارائه مطالب و مباحث مطابق آئين نامه جديد كرسي هاي آزاد انديشي است كه به يكي از سه شكل "مناظره "، " نقد و نظر" و " پرسش و پاسخ" و با رعايت ضوابط معين،  قابل برگزاري است.

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه خاطر نشان كرد حسب مصوبه اخير هيات نظارت دانشگاه، اولويت صدور مجوز براي انجام فعاليت هاي فرهنگي سياسي آگاهي بخش با برنامه هائي است كه در قالب آئين نامه جديد كرسي هاي آزاد انديشي تنظيم و ارائه گرديده باشد. البته اين محدوديت دعوت از مسئولين بلند پايه كشور و شخصيت هاي شناخته شده ملي جهت ارائه سخنراني در دانشگاه را شامل نمي شود و اين موارد با تائيد هيات نظارت قابل انجام خواهد بود.

وی با توجه به انتخاباتي شدن فضاي سياسي كشور در شش ماه دوم سال جاري و همچنين ضرورت مواجهه فرهنگي و عقلاني  با شرايط پسا توافق هسته اي در محيط هاي دانشگاهي تاکید کرد ضرورت دارد همه تشكل ها و فعالان فرهنگي دانشگاه به نوبه خود براي تلطيف و منطقي كردن فضاي فرهنگي سياسي دانشگاه تلاش كنند و دانشگاهيان را به طرق مختلف درگير گفتگوها و مباحثات منطقي در اين باره نمايند. استفاده از ظرفيت آئين نامه كرسي هاي آزاد انديشي ، فرصت قانوني مناسبي براي تعميق گفتگوها و رشد آگاهي ها در محيط دانشگاه است.

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار